Waarom niet?

Wind op land doelstellingen zijn al gehaald voor 2030
Binnen het klimaatakkoord is een doelstelling voor wind-op-land van 21 TWh in 2030 afgesproken. Deze doelstelling is al gehaald indien alle reeds vergunde en gesubsidieerde projecten worden meegeteld. Dit is al 21,7TWh volgens het Planbureau voor de Leefomgeving/CBS. En voor de doelstelling van onze gemeente klimaat neutraal te willen worden is geen enkele onderbouwing voor meer windturbines op land op landelijk of Europees niveau. Het is een mooie marketing kreet voor ambitieuze niet nadenkende bestuurders. De haast is dus ook politiek gemotiveerd om je nu vast te leggen op een verouderde techniek en zelfs een goed democratisch proces achterwege te laten. Bij een verhoogde doelstelling in het klimaatakkoord als het elektriciteitsgebruiker veel verder is gestegen moet er eventueel 2,8TWh extra opgewekt worden op land. Dit zijn 225 windturbines op land versus 35 turbines op zee. Op zee betekent dit 1/5de van het oppervlak van Amsterdam en dat is 0,08% van de Noordzee en hier is de infrastructuur al voor gerealiseerd. Lees hier meer.

Gezondheid in gevaar volgens 300 studies, RIVM & WHO
In toenemende mate worden mega windturbines in verband gebracht met gezondheidsproblemen bij inwoners zoals slapeloosheid, stress, hartklachten en beroertes. Onderzoek van 300 recente internationale studies tonen deze gezondheidsklachten aan bij bewoners die tot wel enkele kilometers afstand van de windturbines wonen. Met de steeds hoger wordende turbines en daarbij behorende klachten is aanpassing van de verouderde wetgeving en minimale afstand tot bewoning nodig. In navolging van het WHO concludeert de RIVM in 2020 dat vanwege ernstige gezondheidsschade zoals slaapstoornissen en hartklachten de geluidsnormen omlaag moeten. Nederland zal met de geplande en gegunde wind-op-land projecten, als meest dichtstbevolkte land van de EU, na Denemarken het hoogste wind-op-land dichtheid per oppervlak hebben. Lees hier meer.

Geluid op geluid
De Mega-windturbines zorgen voor een (ondraaglijke) geluidsoverlast in de bebouwing tot vele kilometers van waar ze gebouwd zijn. Het lage frequente geluid gaat door muren en ramen en is voor kilometers onontkoombaar. Door de regelgeving die uit gaat van gemiddelde geluidsnormen, is het geluidsniveau vaak ver boven de toegestane waarden omdat de molens soms stil staan en dit geluid later wordt “ingehaald”. De geluidsoverlast wordt nog erger in combinatie met het geluid van (snel)wegen, vliegroutes en de windmolens. Als bijvoorbeeld bij de A2 de geluidsniveaus worden opgeteld en binnen de normen moeten blijven, dan kunnen de windturbines eigenlijk nooit draaien en zijn ze onrendabel. Wil de capaciteit van de molens wel benut worden dan heb je geluid op geluid en zullen geluidsnormen ver worden overschreden. En een hoofdconclusie uit onderzoek van de RIVM is “hoe sterker het geluid (in dB) van windturbines, hoe groter de hinder” en “Het RIVM concludeert dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn… leidt tot ernstige gezondheidsklachten zoals slaapverstoring en hartklachten. Het wettelijk toegestane geluidsniveau moet omlaag, vindt het RIVM.” de WHO ondersteund deze conclusie. 

Door de open vlaktes zoals de grote wateroppervlakken wordt het geluid extra ver gedragen zoals het geval is bij de Vinkeveense Plassen en Botshol. Lees hier meer.

 

Waardedaling tot 2km van gemiddeld 5% en WOZ daling oplopend tot 50%

In de structuurvisie voor wind op land van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat in 2019 die wij van het duurzaamheidsproject van de gemeente hebben ontvangen wordt aangegeven: waardedeling bijaanwezigheid van een windturbine binnen 2 km van een woning … turbines hoger dan 150 meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 5%. Een mooi voordeel is dat je minder belasting betaald; gemeenten hebben huizen dichtbij een windmolen een verlaging in de WOZ gegeven: “waardedaling voor woningen volgens rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken… daling van 8 tot 30 %, met een uitschieter van 50 %”. Lees hier meer.

 

Gekmakende slagschaduwen

Mega-windturbines geven overlast middels slagschaduwen, trillingen en (veiligheids)licht. Door de zon die door de wieken schijnt krijg je een soort stroboscoop in je woning. Lees hier meer.

 

Aantasting natuur en kans van uitsterven Kwabaal

Mega-windturbines zorgen voor aantoonbare schade aan natuur en milieu en dan met name aan weidevogels, trekvogels, vleermuizen en vissen die in grote getalen in het Vinkeveens Plassen gebied en de Botshol te vinden zijn. Lees hier meer.

 

De windmolens zouden kunnen leiden tot het uitsterven van de 75cm lange Kwabaal. Deze grote aalsoort staat op de rode lijst meest bedreigde diersoorten van Nederland. De Vinkeveense Plassen is een van de laatste plekken in Nederland waar ze wonen. De soort vindt hun partner door middel van laag geluid. Het laagfrequent geluid van de mega windmolens gaat meerdere kilometers ver en door water heendringen. Dit kan leiden tot het uitstrerfen van deze soort. Lees hier meer.

 

Plassenlandschap nooit meer hetzelfde

De plaatsing van 24 mega windmolens met een tiphoogte van 175 meter uit de plannen van de gemeente gaat een onherstelbare verminking toebrengen aan (polder en plassen)landschap dat na vele eeuwen is uitgegroeid tot een uniek Nederlands natuurerfgoed tussen twee grote steden. Lees hier meer.

 

Mega-windturbines op land niet de oplossing

Voorts zijn mega windturbines in de ogen van de stichting een dure en omslachtige oplossing teneinde tot een energie-neutrale gemeente te komen en is er onvoldoende naar alternatieven gekeken. Voorheen waren turbines op land goedkoper en winstgevender, maar nu zijn turbines op zee een veel economischere oplossing. Met de komst van 15MW windmolens op zee heb je zo’n 7 molens op land nodig voor 1 op zee om dezelfde energie op te wekken. Lees hier meer.  

 

Duurzaamheid of winst bij (buitenlandse) partijen

Daarnaast lijkt de hele plaatsing gedragen en aangejaagd te worden door op winst beluste belanghebbenden als windparkontwikkelaars, energiecollectieven en energiemaatschappijen. En buitenlandse bedrijven gaan er vaak met de Nederlandse subsidies vandoor. Toen wind op zee nog de duurdere optie was zijn vele partijen op wind op land gesprongen. Wind op zee is nu alleen veel winstgevender en geeft minder milieu schade dan op land, maar deze bedrijven willen extra wind op land nu om commerciële redenen doordrukken.

 

Duitsland keert zich tegen windmolens

Duitsland was de grootste voorstander van Windmolens. Maar door de bewezen gezondheidsklachten heeft Duitsland de afstand tot bewoning enorm vergroot. Waar in Duitsland in 2019 2000 molens werden geplaatst, is dit in 2020 naar minder dan 200 teruggebracht. Daarbij worden duizenden windmolens stil gezet omdat als de subsidie wegvalt de exploitatie niet haalbaar is. Lees hier meer.

 

 

Volg een democratisch proces en kom met betere oplossingen 
Tot slot stelt de stichting vraagtekens bij de gekozen oplossing en de totstandkoming van de ambitieuze 2040 doelstellingen om als gemeente 100% klimaat neutraal te worden.

 

We hoeven geen 100% binnen de gemeente op te wekken

100% klimaat neutraal klinkt fantastisch maar vanuit de Noordzee zal in 2030 40%t van de Nederlandse capaciteit worden opgewekt, dus de gemeente hoeft niet 100% op te wekken. Ook is in de berekeningen niet met doorontwikkeling van de techniek rekening gehouden waardoor op te veel wordt ingezet. Nationaal wordt ook gekeken naar kernenergie. Mocht maar één centrale gebouwd worden dan hoeft 30% minder opgewekt te worden.

 

Irrealistische oplossingen en focus op het doel (ons klimaat) uit het oog verloren

De gemeente lijkt een doel te hebben om 100% duurzame energie op te willen wekken met zon en wind. Maar om ons klimaat te beschermen is geen uitstoot van CO2 het doel. Zon en wind zullen een belangrijke plek hebben en een goede duurzame energiemix, maar kunnen het niet 100% oplossen. Beide geven geen continue of vraaggestuurde stroom. En is nog geen oplossing voor de opslag van de energie. Er moet gekeken worden naar een andere energie mix om 100% CO2 neutraal te halen. Ook andere technieken met CO2 opvang zijn met de huidige stand van de techniek nodig. Zet in op besparing en minder gebruik. De technische en prijs ontwikkelingen zijn hoopgevend, dus zet nu niet vol in op techniek die in 2040 vele malen beter en goedkoper kan. Met een goede energiemix is opwekken van windenergie in de Ronde Venen niet nodig.

 

Volg een net democratisch proces en deel informatie met de burgers

Het democratisch proces wordt niet gevolgd waardoor er onvoldoende participatie van inwoners van de Ronde Venen is in deze voor hen zeer ingrijpende beslissingen.

 

In dialoogsessies en media zorgt de gemeente strategisch voor een zeer eenzijdige beeldvorming. In twee drie uur durende “inspreek”sessies is het thema bewoners, geluidsoverlast en gezondheidsschade niet aan bod geweest. Het media beleid van het project geeft ook geen afgewogen en compleet beeld van de situatie. Gemeente budget, geld van de burgers, wordt ingezet om meerdere pagina’s bij plaatselijke kranten in te kopen. wordt zonder vermelding dat het gekleurde advertorials” van de gemeente betreffen het verhaal als objectief verkocht.

 

Kortom, de gemeente wil te veel energie opwekken, maakt keuzes met weinig creativiteit, lef en visie met een werkwijze waar wij grote vraagtekens bij zetten.

 

Duurzame Red de Plassen ideeën

Wij worden in rap tempo energie specialisten en er beginnen zich reeds goede ideeën te vormen hoe onze wereld en mooie gemeente te redden. Lees hier meer.